Centar za sport i rekreaciju

„Centar za sport i rekreaciju” postoji još od 1960. godine, iako je od tad pa do 2002. godine poslovala u različitim organizacionim oblicima.

Općinsko vijeće Općine Centar 2002. godine donosi odluku o promjeni oblika organizovanja Javnog preduzeća „Centar za sport i rekreaciju” u javnu ustanovu, te se poslovanje i danas nastavlja u tom obliku organizovanja.

JU “Centar za sport i rekreaciju” stvara uslove za bavljenje sportom djece i omladine, djeluje u vrhunskom takmičarskom sportu i pruža usluge u oblasti sporta i rekreacije.

  • Fiskulturnim domom- FIS sa vanjskim igralištem
  • Olimpijskim stadionom Koševo „Asim Ferhatović Hase“  sa pratećim sadržajima
  • Dva pomoćna nogometna igrališta
  • Teniskim terenima sa pratećim objektima
  • Zemljištem sa parking prostorom u ulici Patriotske lige
  • Dječija ciciban igrališta
  • Sportske plohe