“SPORTSKO-ANIMACIJSKI PROGRAM˝
ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA KOJA POHAĐAJU VRTIĆE JU DJECA SARAJEVA

  1. U V O D

Tjelesni odgoj je najvažniji faktor u očuvanju i poboljšanju zdravstvenog statusa djece. Ostvarujući zadatke tjelesnog odgoja utičemo na cjelokupan zdravstveni i psihosocijalni razvoj ličnosti. Djeca koja pohađaju sistemski programiranu tjelesnu aktivnost posjeduju veći nivo motoričkih informacija koje im pomažu u riješavanju svakodnevnih životnih situacija i lakšem opredjeljenju za izbor sporta kojim će se baviti u budućnosti. Tjelesno aktivna djeca posjeduju veće samopouzdanje, razvijenije funkcije čula vida, sluha, dodira, osjećaja za ravnotežu, manje su agresivna i razdražljiva. Putem tjelesne aktivnosti djeca se emocionalno i socijalno prilagođavaju savremenom tempu života i rada. Rješavajući složene motoričke zadatke pospješuje se pravilno držanje tijela i otklanjaju nastali poremećaji. Stimuliše se rad vegetativnih organa i postiže osjećaj svježine i zdravlja. Realizacijom brojnih sadržaja i aktivnosti, edukovanjem velikog broja djece iz populacije predškolskog uzrasta, projekat će dati značajan doprinos poboljšanju zdravsvenog statusa djece kao i razvoju sporta i tjelesne kulture u cjelini. „Sportsko animacijski program“ se realizuje od 2002. godine. U posljednjih pet godina u programu je učestvovalo 1650 djece predškolskog uzrasta.

  1. CILJ I ZADACI PROJEKTA

Osnovni cilj ovog projekta jeste da uključi što veći broj djece predškolskog uzrasta, do sada godišnje učestvuje oko 300 djece, u organizovanu nastavu sporta i tjelesnog odgoja primjerenu predškolskom uzrastu. Djeca će tokom 7 mjeseci, putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih vježbi i igara, poboljšati svoje motoričke i funkcionalne sposobnosti.

Tjelesno vježbanje značajno doprinosi svestranoj pripremi za život i rad, daje veće efekte ako je dozirano prema uzrasnim karakteristikama, individualnim sposobnostima i zdravstvenom stanju.
Opravdanost ciljeva i zadataka projekta ogleda se u nedostataku organizovane tjelesne aktivnosti za populaciju djece predškolskog uzrasta, što se odražava negativno na vegetativne funkcije, loše držanje tijela i bolesti lokomotornog aparata. Iz navedenih potreba neophodno je definisati posebne ciljeve i zadatke koji će biti realizovani ovim projektom:

 Preventivno uticati na rast i razvoj organizma i jačati zdravlje;
 Formiranje pravilnog držanja tijela i otklanjanje nastalih poremećaja;
 Stvaranje otpornosti organizma na promjenjive klimatske uslove;
 Usmjeriti djecu predškolskog uzrasta za bavljenje sportom;
 Angažovati što veći broj djece predškolslog uzrasta predviđenim aktivnostima;
 Izvršiti dijagnosticiranje stanja antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti;
 Uključiti djecu u organizovane sportske aktivnosti te na taj način uticati na socijalizaciju i stvaranje pozitivne ličnosti;
 Ostvariti kod djece fiziološku potrebu za kretanjem kroz sportsko-zabavne aktivnosti;
 Razvijati kod djece takmičarski duh;
 Stvoriti bazu za usmjerenje u vrhunski sport.

  1. UČESNICI U REALIZACIJI PROJEKTA

 Programom bi bila obuhvaćena populacija djece predškolskog uzrasta od 5-6 godina polaznici vrtića sa područja Općine Centar.

  1. SADRŽAJI SPORTSKO ANIMACIJSKOG PROJEKTA

U raznovrsnim oblicima kretnih aktivnosti koje se primjenjuju sa djecom predškolskog uzrasta koriste se slijedeći kretni oblici: hodanje, trčanje, skakanje, penjanje, provlačenje, puzanje, bacanje i hvatanje, gađanje, kolutanje, potiskivanje i vučenje, vožnja predmeta i niz drugih, koji se obučavaju najčešće metodu rada po uzoru (imitacije), a usavršavaju se u pokretnoj igri.

Za ovu populaciju djece predlažu se slijedeći sadržaji:

 Kompleksi vježbi oblikovanja za razvijanje orjentacije u prostoru i motorike pokreta (imitacija pokreta: ljudi, životinja, predmeta..);
 Vježbe preventivne-korektivne gimnastike, (prema individualnim potrebama);
 Vježbe za razvijanje motoričkih sposonosti (vježbe opšte koordinacije, koordinacije ruku i nogu, opšte snage, preciznosti, brzine i frekvencije pokreta, okretnosti, fleksibilnosti, ravnoteže)
 Usvajanje kretnih navika sportskih igara, sportske i ritmičko-sportske gimnastike, plesova i dječijih igara;
 Raznovrsni poligoni;
 Testiranje djece i vrednovanje rezultata.

  1. METODE RADA I OČEKIVANI REZULTATI

U metodici rada tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja djece predškolskog uzrasta najčešće se primjenjuju osnovne didaktičke metode:

 Metod učenja po modelu – imitacija;
 Metod pokazivanja – demonstracija;
 Metod žive riječi – verbalni metoda.

Organizacioni oblici (metode) rada:
 Frontalni oblik rada;
 Lančani oblik rada;
 Grupni oblik rada;
 Individualni oblik rada.

Očekivani rezultati:
Za djecu ovog uzrasta veoma je važno da pravovremeno ovladaju raznovrsnim pokretima i oblicima kretanja koje mogu koristiti u svakodnevnom životu, a posebno za učešće u različitim igrama.
Savladavanje velikog broja kretnih aktivnosti i oblika kretanja u različitim uslovima upražnjavajući predviđene sadržaje ovog projekta doprinjet će:

 Usvajanju i ovladavanju različitih pokreta pojedinim dijelovima lokomotornog aparata i tijelom kao cjelinom;
 Usvajanju skladnosti, ritmičnosti i koordinacije pokreta;
 Podsticanju skladnog razvoja svih dijelova lokomotornog aparata;
 Podsticanju i obezbjeđivanju harmoničnog razvoja nervno-mišićnog sistema;
 Razvijanju pravilnog držanja tijela, prevenciji različitih posturalnih poremećaja, sprijećavanju, otklanjanju ili ublažavanju pojave i razvijanja deformiteta stopala, kičmenog stuba, ramenog pojasa;
 Podsticanju razvoja srčano-sudovnog, disajnog i drugih vegetativnih sistema, centralnog nervnog sistema kao koordinatora ukupnog razvoja djece;
 Podsticanju razvoja važnih psihomotornih karakteristika i sposobnosti:
 brzine, izdržljivosti, snage, okretnosti, fleksibilnosti, koordinacije, ravnoteže.

  1. REALIZATOR PROJEKTA

 Realizaciju programa organizuje i provodi JU “Centar za sport i rekreaciju” Sarajevo. Realizatori programa su stručno osposobljena lica iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja, koji su stekli zvanja na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. U realizaciju programa učestvuje i JU “Djeca Sarajeva” angažmanom odgajatelja u realizaciji planiranih sadržaja.

  1. PODRUČJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

 Prema neophodnim organizacionim aktivnostima, priprema i realizacija programa će početi u februaru 2023. godine u sportskim objektima JU “Centar za sport i rekreaciju”, Mis Irbina br. 10/2 i Patriotske lige br. 35 Sarajevo, a završetak realizacije predviđen je za decembar 2023. godine. Tokom ljetnih mjeseci (juni, juli i august) je predviđena pauza u realizaciji;
 Nastava će biti realizovana u prijepodnevnim satima;
 Realizacija sadržaja bit će usaglašena prema pedagoško-metodskim zakonitostima i uzrasnim karakteristikama djece;
 U skladu sa sačinjenim programom realizacije, koji su zajedno sačinili realizator, “nosilac” projekta JU “Centar za sport i rekreaciju” i JU “Djeca Sarajeva”, realizovat će se programski sadržaji;
 Predviđeni termini vježbanja su dva puta sedmično po 40 minuta po grupi.