Direktor organizuje rad JU “CSR”, zastupa i predstavlja JU “CSR” prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada.

DIREKTOR

Mirza Muzurović, dipl. ecc

T: + 387 33 268 760

E: direktor@csrsa.ba

• predlaganje radova na poboljšanju insfrastrukture i aktivnosti za poboljšanje usluga JU „CSR“
• praćenje i kontrola realizacije usvojenih planova, programa, procedura i projekata te izrada i predlaganje novih
• analiza provodivosti projekata i popunjenosti kapaciteta

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA RAZVOJ

 

T: + 387 33 268 760

E: tehnickasluzba@csrsa.ba

• Praćenje zakonske regulative i zakonitog poslovanja Ustanove, izrada akata, kadrovski poslovi
• Provođenje postupaka javnih nabavki
• Prijem, sortiranje, obrada, distribucija i otpremanje pošte
• Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, obračuni, plaćanja, praćenje potraživanja i obaveza, izrada finansijskih analiza, poslovi blagajne

 

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA PRAVNE, EKONOMSKE I OPŠTE POSLOVE

Elma Šenderović, mr. iur.

T: + 387 33 268 760

E: pravna.sluzba@csrsa.ba

• Planiranje, priprema, organizacija i realizacija sportskih projekata, te organizacija sportskih aktivnosti za djecu i omladinu i sportsko-rekreativnih aktivnosti za građane
• Organizacija edukacije iz oblasti sporta, zdrave ishrane i dobrih navika
• Komunikacija i saradnja sa sportskim organizacijama, udruženjima, klubovima
• Rad na popularizaciji projekata i aktivnosti JU “CSR”

 

RUKOVODILAC SLUŽBE SPORT

Adis Mušanović, profesor sporta i tjelesnog odgoja

T: + 387 61 628 732

E: sport@csrsa.ba

 

• Upravljanje Olimpijskim Stadionom “Asim Ferhatović Hase”, parkingom, pomoćnim fudbalskim terenima, tenis terenima, ciciban igralištima
• Podrška kod održavanja treninga, sportskih takmičenja i drugih priredbi
• Fizička i tehnička zaštita, portirski poslovi, održavanje reda i čistoće, naplata usluga

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

Muhamed Alaim, BA sportskog menadžmenta

T: + 387 61 100 964

E: alaimmuhamed@csrsa.ba