Škola skijanja

Projekat organizuje Općina Centar Sarajevo, a realizuje JU “Centar za sport i rekreaciju” u saradnji sa Službom za upravu za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Centar.

CILJ I ZADACI PROJEKTA

Cilj projekta je da se djeci lošeg materijalnog stanja sa područja Općine Centar omogući besplatna obuka iz oblasti skijanja.

Zadaci škole skijanja:

– Razvijanje zdravstvene kulture djece u svrhu čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline;

– Zadovoljiti potrebe djece za kretanjem, odnosno vježbanjem;

– Pružiti polaznicima mogućnost sticanja osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim motoričkim aktivnostima, postizanje određene razine motoričkih postignuća, kao i osposobljavanje za racionalno provođenje slobodnog vremena, posebno aktivnim odmorom;

– Doprinjeti usavršavanju koordinacije funkcije centralnog nervnog sistema i aparata za kretanje;

– Ostvariti kod učenika fiziološku potrebu za boravkom na snijegu kroz sportsko-takmičarske aktivnosti, putem usvajanja i usavršavanja elemenata iz skijaških disciplina;

– Stvoriti preduslove za usmjerenje u vrhunski sport i postizanje boljih rezultata.

POLAZNICI PROJEKTA

Projektom su obuhvaćeni učenici IV, V i VI razreda osnovnih škola sa područja Općine Centar, slabijeg materijalnog stanja.

Prijave se vrše u matičnim školama.

Škola skijanja za sezonu 2012/13 realizuje se u januaru 2013. godine u dvije smjene (prva smjena od 07. do 11. januara, a druga smjena od 14. do 18. januara 2013. godine).