Konkursi i Oglasi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i sukcesivne isporuke LPG plina (propan-butan) za potrebe zagrijavanja balona na tenis terenima

Plan Javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama

PRAVILA PONAŠANJA ZAPOSLENIKA I KOMITENATA NA TENIS TERENIMA JU ”CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU” SARAJEVO

UGOVORI/OKVIRNI SPORAZUMI O JAVNIM NABAVKAMA U 2019. GODINI

Odluka o djelimičnom usvajanju žalbe i poništenju postupka nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reflektora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke balona u najam za potrebe pokrivanja tenis terena

IV Izmjena i dopuna plana Javnih nabavki za 2019