BIKE FEST

Organizator: Općina Centar

Termini : Oktobar 2020

Destinacija : Park Jezero – ŠIP i/ili Olimpijski Stadion Koševo

Nosilac aktivnosti: “Centar za sport i rekreaciju” u saradnji sa Službom za boračko – invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu djelatnost

Polaznici: Građani svih generacija sa područja Općine Centar